C

onstitutie van Paraduin

 1. Burgers van Paraduin hebben recht op een eerlijke behandeling.
 2. Het burgerschap van Paraduin, de rechten en plichten van burgers en vreemdelingen, en overige rechten en plichten, worden bij wet geregeld, voor zover niet reeds geregeld in de constitutie.
 3. Elke burger heeft vrijheid van gedachte. Uitsluitend vredelievende religies en overtuigingen mogen worden uitgedragen.
 4. Burgers hebben recht op vereniging, vergadering, expressie en betoging.
 5. Elke burger heeft recht op leven en dood, persoonlijke vrijheid en eigendom, en op bescherming van hun rechten en hun persoonlijke levenssfeer.
 6. Paraduin is een monarchie. De titel van de monarch is prins(es), voluit Prins(es) van Paraduin. Monarch zijn Prins Ogidius en diens wettige opvolgers. De opvolging wordt bij wet geregeld.
 7. De monarch is wettig vertegenwoordiger en burger van Paraduin. Overige titels en vertegenwoordiging worden bij wet geregeld.
 8. In de wet kunnen beperkingen worden gesteld aan rechten en plichten, behoudens aan artikel 1, en uitsluitend indien de noodzaak daartoe voortvloeit uit artikel 1.
 9. In de wet kunnen de rechten en plichten van burgers nader worden geduid.
 10. Wetten en constitutie worden ingevoerd, gewijzigd en opgeheven per decreet van de wettig monarch, tenzij anders geregeld in de wet.
 11. In gevallen waarin de constitutie of de wet niet voorziet, beslist de monarch.
Contact Us

Laat ons weten wat u vindt ...

Not readable? Change text. captcha txt